YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Strateji Geliştirme Müdürlüğü

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ:

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM: Madde 2:

Bu yönetmelik, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ve müdürlüğün çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar. DAYANAK: Madde 3:

Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR: Madde 4:

 Bu yönetmelikte geçen; Belediye: Çiğli Belediyesini,

Başkanlık: Çiğli Belediye Başkanlığını,

Müdürlük: Strateji Geliştirme Müdürlüğünü,Müdür: Strateji Geliştirme Müdürünü

Memur: Strateji Şube Müdürlüğünde görevli memur personeli Büro Personeli: Strateji Geliştirme Müdürlüğünde görevli büro personelini ifade eder.

TEŞKİLAT VE BAĞLILIK:

Madde 5:

  1. Strateji Geliştirme Müdürlüğü;
  2.  Müdür,
  3.  Şef,
  4.  Memur Personel ve Büro personelinden oluşur.

2. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 3. Strateji Geliştirme Müdürlüğü; Stratejik Araştırma Merkezi Bürosu, Hibe Projeleri Geliştirme ve Uygulama Bürosu, Planlama ve Stratejik Planlama Bürosu, Dış İlişkiler Bürosu, İdari İşler Bürosu ve Mali İşler Bürosundan oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

 Madde 6:

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görevleri:

1. Hibe fonları kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri koordine etmek, hibe fonlarını takip etmek, proje hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek.

2.Avrupa Birliği ve uluslararası destek programlarını takip etmek, programlara uygun proje hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek.

3.Özel Sektör Yatırımlarını teşvik etmek ve bu konuda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaları yerine getirmek. 4.Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve proje çalışmalarını yürütürken, Karşıyaka Belediyesi hizmet birimleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesini sağlamak.

5. Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sektörel projeler yapmak.

6.Kümelenme, İnovasyon, Ar-Ge, rekabet ve işbirliği konularında bilgilendirme, yönlendirme, buluşturma ve geri besleme yapmak.

 7. Kendi görev alanı ile ilgili bilgi günü, seminer, eğitim faaliyeti, konferans gibi yerel ve veya ulusal ölçekli etkinlikler düzenlemek.

8. Hibe fonlarından yararlanılarak hazırlanan/kazanılan ve Diğer Müdürlükler tarafından yürütülecek olan projelere kontrolörlük ve danışmanlık hizmeti vermek.

9. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Çiğli Belediyesinin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve beş yıllık Çiğli Belediyesinin Stratejik Planını hazırlamak.

10. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, İç Kontrol Eylem Planını hazırlanmak ve güncel tutmak.

 11. Kendi görev alanı ile ilgili Çiğli Belediyesinin brifingini hazırlamak ve güncel tutmak.

12. Kardeş şehirler ile ilgili işlerin takip edilmesi ve yürütülmesi çalışmalarını yapmak, kardeş şehirlerle ya da bu kapsamda uluslararası kurumlarla ortak projeler geliştirmek, hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

13. Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini, hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

14. Ulusal ve uluslararası birliklere, organizasyonlara üye olmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri belediye adına yürütmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve aktif çalışmalara katılmak.

 15. Belediyemizin uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak.

 16. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşlarla ortak faaliyetler planlamak, projeler hazırlamak ve yürütmek.

17. Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, festivaller ve fuarlara katılmak ve tertip etmek.

18. Ulusal ve uluslararası derneklere üye olmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri belediye adına yürütmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve aktif çalışmalara katılmak.

19. Çiğli İlçesinin doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek.

 20. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında İzmir ve Çiğli ilçesine yönelik bütün istatistiki ve veri toplama çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların raporlanması ve ilgili mercilere sunulması ile ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve yürütmek.

21. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak.

22. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.

 23. Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

 24. Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak.

25. Bir harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

26. İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 27. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.

28. Başkanlıkça verilecek benzer görevleri yapmak.

MÜDÜRLÜK YETKİSİ: Madde 7:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU: Madde 8:

Bu yönetmelik uyarınca verilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:

Madde 9:

1. Strateji Geliştirme Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konularda gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personel ile ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar.

2. Müdürlük yönetiminden tam yetkilidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

 3. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personeli bilgilendirir ve eğitilmesini sağlar.

 4. Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

5. Kurumun Stratejik Planının süresinde hazırlanmasını, onaylanmasını ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlar.

 6. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.

7. Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunu hazırlar.

 8. İç ve Dış Denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylık sağlar.

 9. Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

 10. Personelin tüm özlük işlerinin yürütülmesini sağlar.

11. İlgili yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler ve taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

12. Müdürlüğün harcama yetkilisidir.

 13. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar.

 14. Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde müdürlüğün tüm görevlerinin yerine getirilmesinden, Belediye Başkanına bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve mevzuat ile belirlenmiş makamlara karşı sorumludur.

 5 PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU: Madde 10:

Şef: yetki ve sorumluluğu kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir. Büroya ait iş ve işlemlerden Müdüre karşı sorumludur. Müdürlükte bulunan tüm memur ve büro personeli iş ve işlemlerden şefe karşı sorumludurlar. Müdürün verdiği görevleri ilgili yasalar çerçevesinde uygulamakla sorumludur.

Madde 11: A.

Stratejik Araştırma Merkezi Bürosu:

1. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında İzmir ve Çiğli ilçesine yönelik bütün istatistiki ve veri toplama çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların raporlanması ve ilgili mercilere sunulması ile ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak ve yürütmek.

2. Sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sektörel projeler yapmak.

 3. Kümelenme, İnovasyon, Ar-Ge, rekabet ve işbirliği konularında bilgilendirme, yönlendirme, buluşturma ve geri besleme yapmak.

 4. Özel Sektör Yatırımlarını teşvik etmek ve bu konuda kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve diğer işlemlerle ilgili çalışmaları yerine getirmek. 5. Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini, hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

 6. Proje çalışmalarını Hibe Projeleri Geliştirme ve Uygulama Bürosu ile koordineli yürütmek.

 7. Müdür tarafından verilen diğer ve benzer görevleri yapmak

Madde 12:

B. Hibe Projeleri Geliştirme ve Uygulama Bürosu:

1. Hibe fonları kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri koordine etmek, hibe fonlarını takip etmek, proje hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek. 2.Avrupa Birliği ve uluslararası destek programlarını takip etmek, programlara uygun proje hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek.

3. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ve proje çalışmalarını yürütürken, Çiğli Belediyesi hizmet birimleri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla işbirliğine gidilmesini sağlamak.

4. Hibe fonlarından yararlanılarak hazırlanan/kazanılan ve Diğer Müdürlükler tarafından yürütülecek olan projelere gerekirse kontrolörlük ve danışmanlık hizmeti vermek.

5. Çiğli İlçesinin doğal ve kültürel değerlerinin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda yaşatılması ve canlandırılması için projeler üretmek.

 6. Proje çalışmalarını Stratejik Araştırma Merkezi Bürosu ile Planlama ve Stratejik Planlama Bürosuyla koordineli yürütmek.

7. Müdür tarafından verilen diğer ve benzer görevleri yapmak

Madde 13:

Planlama ve Stratejik Planlama Bürosu:

1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Çiğli Belediyesinin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak ve beş yıllık Çiğli Belediyesinin Stratejik Planını hazırlamak.

2. Kendi görev alanı ile ilgili Çiğli Belediyesinin brifingini hazırlamak ve güncel tutmak.

3. Kendi görev alanı ile ilgili bilgi günü, seminer, eğitim faaliyeti, konferans gibi yerel ve veya ulusal ölçekli etkinlikler düzenlemek.

4. Hibe Projeleri Geliştirme ve Uygulama Bürosu ile Stratejik Araştırma Merkezi Bürosunun proje çalışmalarına katılmak ve koordineli çalışmak.

5. Müdür tarafından verilen diğer ve benzer görevleri yapmak.

Madde 14: Dış İlişkiler Bürosu:

1. Kardeş şehirler ile ilgili işlerin takip edilmesi ve yürütülmesi çalışmalarını yapmak, kardeş şehirlerle ya da bu kapsamda uluslararası kurumlarla ortak projeler geliştirmek, hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

2. Ulusal ve uluslararası birliklere, organizasyonlara üye olmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri belediye adına yürütmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve aktif çalışmalara katılmak.

3. Belediyemizin uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak.

4. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşlarla ortak faaliyetler planlamak, projeler hazırlamak ve yürütmek.

 5. Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören, festivaller ve fuarlara

 6. Ulusal ve uluslararası derneklere üye olmak ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri belediye adına yürütmek, projeler hazırlamak, yürütmek ve aktif çalışmalara katılmak.

7. Proje çalışmalarını Hibe Projeleri Geliştirme ve Uygulama Bürosuyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ise Stratejik Araştırma Merkezi Bürosu ile koordineli yürütmek.

8. Müdür tarafından verilen diğer ve benzer görevleri yapmak

Madde 15: E. İdari İşler Bürosu:

1. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak.

2. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak.

 3.Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak.

4. Müdürlüğün stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak. 5. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek.

6. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, İç Kontrol Eylem Planını hazırlanmak ve güncel tutmak.

7. Projeler ile ilgili yazışmaları yapmak.

8. Müdür tarafından verilen diğer ve benzer görevleri yapmak

Madde 16:

Mali İşler Bürosu:

1. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlamak.

 2. Bir harcama birimi olarak müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek.

 3. İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak ve ihaleleri gerçekleştirmek.

4. Proje bütçelerinin yapılması ve uygulaması aşamalarında destek vermek.

5. Müdür tarafından verilen diğer ve benzer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON BİRİMLER ARASI İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON:

 Madde 17:

Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

 

 

 

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

 Madde 18:

1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.

2. Müdürlüğün Belediye dışı özel ve Tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER: Madde 19:

1. Bu yönetmenlikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

2. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜK: Madde 20:

 Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Çiğli Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra çiğli belediyesi Web sayfasında veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME Madde 21:

Bu yönetmelik hükümlerini Çiğli Belediye Başkanı yürütür

 

   

 

30 Temmuz 2019 14:59:00

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail