YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı ’ nın 2015/8 Sayılı Genelgesi esas alınarak kurulmuş olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş,Görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Muhtarlık İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Anayasa ’nın 124.maddesi ve 5393 saylı Belediye Kanunu 15/b maddesinde ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu yönetmelikte geçen:
a ) Belediye :Çiğli Belediyesi ’ ni ,
b ) Başkanlık :Çiğli Beldiye Başkanlığı ’ nı
c ) Büyükşehir : İzmir Büyükşehir Belediyesi ’ ni
d ) Müdürlük : Muhtarlık İşleri Müdürü ’ nü
e ) Müdür : Muhtarlık İşleri Müdürü ’ nü
f ) Yönetmelik : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.
g ) MBS : Muhtarlık Bilgi Sistemi
h ) Muhtarlık Bilgi Sistemi Koordinatörü: Muhtarlık İşleri Müdürü ’ nü
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Bağlılık
Teşkilat
MADDE 5 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir .
a) Müdür
b) Şef
c) Memurlar
d) Sözleşmeli Memurlar
e) İşçiler
f) Diğer Personel
g) Hizmetli Personel
(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a) Müdür
b) Muhtar Bilgi sistemi Koordinatörlüğü
c) Sekterya / Kalem
(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standarlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda , iş ve işlemierin daha etkin ve verimli yürütebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakaları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği ‘‘ Büro Sorumlusu ’’ Yönetici Yardımcısı görevlendirilmesi yapılabilir.
(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili , söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dahil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenmlemeyle geçerlilik kazanır.
Bağlılık
MADDE 6 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya Görevlendireceği kişi eliyle yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
MADDE 7 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde Belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
(2) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzeründen oluşturulan
MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve istekerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
(3) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) hertürlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
(4) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet,öneri ve isteklerle ilgili istatiski kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
(5) Yılın belirli zamanlarında muhtarlarla iştişare toplantıları düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirilmesini yapmak.
(6) Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak. İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
(7) Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık Makamına Sunmak.
(8) Başkanlık makamının mahalle ziyaretlerine katılarak, belediye başkanına iletilen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili notları alınarak ilgili birimlere sağlamak ve takibini yapmak.
Müdürlük Yetkisi
MADDE 8 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün sorumluluğu
MADDE 9 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen bu yönetmelikte tarif eilen görevler ile ilgili yasalrda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 10 – (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makmına Karşı Temsil eder.
(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
(3) Müdürlüğün Görevleri kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder , etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
(4) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi Ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
(5) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(6) Müdürlüğün Yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini Hazırlar.
(7) Performans Hedefleri , İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarına dikkate alarak günlük, haftalı, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.
(8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren Yıllık faaliyet Raporu’nu hazırlar.
(9) Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili hizmet standartları belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır , süreç iyileştirmesi yapar.
(10) Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuyeti ölçümleri yapar
(11) Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Koordineli çalışır.
(12) Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen Standart Doya Planı Formatına uygun olarak Düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
(13) Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde Saklama Planı oluşturur , süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.
(14) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar
(15) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek , eğitim almalrını sağlar
(16) Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
(17) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazrılanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.
(18) İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası olur.
(19) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
(20) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörü’ nün görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 11- (1) İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden Oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ’ nin koordinasyonunu sağlar.
(2) MBS aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılaşmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
(3) Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikayet, öneri ve isteğinin tam karşılğı olup olmadığını sorgular, sonuçşarın etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.
(4) MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb) Her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu denetler.
(5) MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatiski kayıtları tutar, raporlar ve başkanlığa sunar.
(6) Ozellikle karşılanamayan taleplerle ilgili gerekçe raporları oluşturur.Sekreterya / Kalem Personelenin görev , yetki ve sorumluluğu
MADDE 12 – (1) Görevi gereği Müdür tarafınfdan kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar.
(2) Müdürlüğe gelen telefonlara bakar, gerekli hallerde Müdürünü bilgilendirir.
(3) Müdürlükte ‘Standart Dosya Planı’nın eksiksiz ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlar.
(4) Müdürüyle birlikte Birim Arşivi oluşturur. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mevcut dosyaların ‘Saklama Planı’nı oluşturur ve takibini yapar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile Koordineli çalışır.
(5) Müdürlüğe gelen-giden evrakların kayıtlarını tutar, yazışmaları hazırlar.
(6) Müdürün talimatıyla satın alma taleplerini açar ve satın alım sonuçlanana kadar süreci takip eder.
(7) Müdürlükteki demirbaş malzemelerin kayıtlarını tutar
(8) Sekreterya personeli, Müdür ve müdürün yetkili kıldığı kişiler tarafından verilen diğer işleri yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
Görevin Alınması
MADDE 13 – (1) Kalem memurları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına Verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgisine verilir.
Görevin Planlanması
MADDE 14 – (1) Muhtarlık işleri Müdürleğindeki iş ve işlemler Müdür tarafından Düzenlenen plan dahilinde yürütülür.
Görevin Yürütülmesi
MADDE 15 – (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gerekn özen ve süratla yapmak zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyonu
Müdürlük bierimleri arasında iş birliği
MADDE 16 –(1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerden ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemi yapılmaz.
(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, bekge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon
MADDE 17 – (1) Müdürlük arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik Büyükşehir Belediyesi,Kamu Kuurum ve Kuruluşları ve dğer sahışlarla ilgili gerekli görülen yazışmalar;Müdür ve Başkan Yardımcısının parafi Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen giden evrakla yapılacak işlem
MADDE 18 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafınfan ilgili personele havala edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla hükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt deftererine sayılarına göre işlenir. Dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
Arşivlşeme ve dosyalama
MADDE 19 – (1) Müdürlük tarafından yapılan tüm yazışmaları birer paraflı nüshası konusuna göre standart Dosya Planı’na uygun olarak muhafaza edilir.
(2) Müdürlükte üretilen ve müdürlüğe gelen tüm evrak ve belgeler Standart Dosya Planı’na göre sınıflandırılır ve ve dosyalama yapılır
(3) İşlemi biten evraklar ‘ Devlet Arşivi Hizmetler Hakkında Yönetmelik ‘e uygun olarak arşive kaldırılır.
(4) Arşivdeki evrakların saklama süreleri ve imha temrinleri için planlanma yapılarak süresi gelen evraklar mevzuata uygun olarak imha edilir
(5) Arşivdeki evrakların Muhafazasında ve istenildiği zaman çıkarıltmasından arşiv görevlisi ve ilgili amir sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim ve Disiplin hükümleri
MADDE 20- (1) Muhtarlık İşleri Müdürü tüm Personelini her zaman denetleme Yetkisine sahiptir.
(2) Muhtarlık İşeri Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
(3) Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. İşlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 21- (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki İlgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin Kabulu tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

28 Temmuz 2020 11:34:45

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail