YUKARI
BİRİMLERİMİZ / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

T.C

İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilat yapısı, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Dayanak

Madde 2- Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3- Bu yönetmelik, Çiğli Belediyesi sınırları içinde öncelikle aşağıdaki kanun ve yönetmelikler ile bunlara bağlı meri plan ve mevzuat hükümlerine göre imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, yapı denetim ve kaçak yapıların önlenmesi işlemlerini kapsar.

 

 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
 • 2981/ 3290/ 3360 Sayılı İmar Affı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
 • 7269/1051 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı İle alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
 • 775 Sayılı Gecekondu Önleme Kanunu
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
 • 1 /25000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı
 • 1 /5000 Ölçekli Nazım İmar Planları
 • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve ilgili Plan Notları

 

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte sözü geçen;

Belediye: Çiğli Belediyesini

Başkanlık: Çiğli Belediye Başkanlığını

Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü

Personel: İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü

Yönetmelik: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapılanma, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki  Yönetmeliği ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

                           Organizasyon Yapısı

 

Madde 5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkan ve ilgili Başkan Yardımcısına bağlı müdürlüktür. Müdür, Birim Yetkilileri, birimlerde çalışan teknik personel ve diğer kamu görevlilerinden oluşur.

 

 1. Müdür
 2. Genel Kayıt Birimi
 3. İmar Durumu Birimi
 4. Yapı Ruhsat Birimi
 5. Yapı Denetim Birimi
 6. Yapı Kullanma İzni Birimi
 7. Yapı Kontrol Birimi
 8. Numaralama Birimi
 9. Arşiv Birimi

 

Müdürlüğün Organizasyon Şeması

Madde 6- Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda gösterildiği gibidir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

   

 

 

 

Müdür

 

 

 

 

 

 

Genel Kayıt Birimi

 

       

 

İmar Durumu Birimi

 

       

 

Yapı Ruhsat Birimi

 

       

 

Yapı Denetim Birimi

 

       

 

Yapı Kullanma İzni Birimi

 

       

 

Yapı Kontrol Birimi

 

 

 

 

 

 

Numaralama Birimi

 

 

     

 

Arşiv Birimi

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlük Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başkanlık Makamının emir ve direktiflerinin, kamunun ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi, verilen görev ve yetkilerin kullanılması kapsamında; 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlemlerin yürütülmesi ve kanunisüresi içinde sonuçlandırılması ile görevli olan müdürlüktür.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8-

 1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup, bağlı olduğu makamların yazılı ve sözlü önergelerini uygulamak.
 2. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını ilgili mevzuat çerçevesinde belirlemek. Bu yönetmelikte açıklanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev alanına giren tüm hizmetlerin ilgili mevzuata uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak.
 3. Personel arasında görev dağılımı yapmak.
 4. Müdürlükte çalışan memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak.
 5. Müdürlük bünyesinde yeralan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek.
 6. Personelinin tüm özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.
 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 8. Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 9. Müdürlüğe bağlı alt birimlerin görev dağılımını yapmak, birimlerde hazırlanan evrak, proje, yapı izin belgelerini denetlemek, onaylamak.

 

Birim Yetkililerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9-

a) Müdüre bağlı olarak görev yapmak.

b) Birimleri ile ilgili hizmetlerin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlarlar, aksaklıkları bir üst makama bildirmek.

c) Birimleri ile ilgili işlerin program dâhilinde takibini yaparlar. Birimleri ile ilgili yazışmaların zamanında ve doğru olarak yapılmasından Müdüre karşı sorumlu olmak.

d) Birimler arası koordinasyonu sağlamak.

e) Birimlerinde görevli personelin iş disiplininden ve yaptığı görevden Müdüre ve idareye karşı sorumlu olmak.

f) Birimlerine  gelen yazılı ve sözlü başvuruların, yasal süresi içerisinde tamamlanması için birimleri denetlemek.

g) Belediye  içi ve dışı kurum ve müdürlüklerden gelen taleplerin personel tarafından değerlendirilmesi sonrasında, yazılan yazıları parafe etmek, ruhsat ve projeleri onaylamak, Müdürlük Makamına sunmak.

h) Müdürlük Makamınca kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Genel Kayıt Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10-

a) Müdür ve Birim Yetkililerinin verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

b) Vatandaş başvuru ve dilekçelerini Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile kayda almak ve ilgili servislere havalesini sağlamak.

c) Resmi kurumlardan gelen evrakları EBYS ile kayda almak ve ilgili servise havalesini sağlamak.

d) Resmi kurumlara yazılmış olan yazıların kurumlara zimmetle gönderilmesini sağlamak.

e) Vatandaş ve Müdürlükler arasında yapılan yazışmaların durumu hakkında bilgi vermek.

f) Müdürlükte sonuçlanmış tüm başvuruların çıkış işlemlerini gerçekleştirmek.

 

İmar Durumu Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11-

Mevzuatta belirlenen kurallara, kanunlara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirmek.

a) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

b) Mevzuatta belirlenen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda imar planına göre kitle etütleri yapmak, Teknik Komisyona sunmak, alınacak Komisyon Kararına uygun olarak imar durumu belgesi düzenlemek.

c) Yer seçim belgesi düzenlemek.

ç) Kısıtlılık belgesi hazırlamak.

d) İmar plan örneği düzenlemek.

e) Ada kitlelerine ait otopark tetkikini yapmak.

f) Resmi kurum ve mahkeme taleplerinde imar durumu hakkında yazılı bilgi verilmesini sağlamak.

g) Belediyeye başvuran vatandaşların sözlü imar durumu taleplerinin karşılanmasını sağlamak.

 

Yapı Ruhsat Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12-

Mevzuatta belirlenen kurallara, kanunlara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirmek.

a) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

b) İnşaat ruhsatı talepleri, ikinci maddede belirtilen kanun ve yönetmelikler kapsamında incelemek, mimari, betonarme ve sıhhi tesisat, asansör avan, ısı yalıtım, yangın tahliye projeleri onaylamak, yapı ruhsatı düzenlemek.

c) Ruhsat müddeti içerisinde bitirilemeyen yapılara, yapı ruhsatı yenileme, yeniden ruhsat işlemi yapmak.

ç) Geçici inşaat ruhsatı düzenlemek, geçici (muvakkat) şerhi için Tapu Müdürlüğüne yazışma yapmak.

  d) Yapı Denetim devir ve ruhsatla ilgili diğer devir işlemlerini yapmak.

  e) Yapı Denetim Sistemi üzerinden, şantiye şefi kontrolü, ruhsat m² kontrolünü yapmak, ruhsat alınan yapı için işyeri teslim tutanağını onaylamak, yapı ruhsatını onaylamak.

  f) Yapı Denetim mevzuatının gerektirdiği birimin ilgili diğer işlemlerini yürütmek.

  g) Yetki alanına giren konularda kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

          ı) Ruhsat almış mevcut yapıların, tadilat talepleri incelenerek tadilat ruhsatını tanzim etmek.

j) Özel İdare kayıtlı, 1957 ve öncesi yapıların sunulan projelerini incelemek, röleve tasdiki yapmak, mevcut tescilli binalara Koruma Kurulu izinlerine uygun olarak, röleve, restütisyon, restorasyon projelerini onaylamak, yapı ruhsatı düzenlemek.

k) İmar planında tescilli yapı, bitişiği veya karşısı konumunda bulunan parsellerle ilgili, yeni inşaat ve tadilat ruhsatı talepleri incelenerek, ön onay işlemi yapılıp Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunmak.

1) Yanan/yıkılan yapılar için ruhsat düzenlemek.

m) Kot farkı bulunan parsellere, kot krokisinin uygun gördüğü gabaride istinat duvarı ruhsatı vermek.

n) Ruhsat almadan başlanan, inşaat ve tadilatlara ruhsat verilebilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununa göre işlem yapılmak üzere Yapı Kontrol Birimine gereği için bilgi vermek, cezalı yapı ruhsatı düzenlemek.

o) İmar affı kanunu çerçevesindeki talepler tetkik edilerek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek.

p) Binaların kat irtifakı ve kat mülkiyetine esas olarak mimari proje ve vaziyet planını onaylamak.

r) Binalara ilgili mevzuat hükümlerine göre tamirat izni vermek.

s) Ruhsat eki proje ve belgelerin suretlerini onaylamak.

ş) Kitle tastiği, vaziyet planı onayı yapmak.

t) Talep halinde bağımsız bölüm-net brüt hesabı yapmak.

u) GSM ruhsatları için vaziyet planı onayı yapmak.

 

 

Yapı Denetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13-

Mevzuatta belirlenen kurallara, kanunlara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirmek.

a)    Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

b) Denetim firmasının Yapı Denetimi Uygulama Esasları ve Yönetmeliği eklerine istinaden düzenlediği hakediş dosyalarını incelemek, onaylayarak ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

c) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa istinaden Yapı Denetim Sisteminde hakediş seviye onaylarını yapmak.

ç) Yetki alanına giren konularda kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

d) Yapı denetim firmalarının denetçi ve kontrol elemanı değişikliklerine ait evrak kontrollerini yaparak onaylamak.

e) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yapı denetimli inşaatların her yıl sonunda yapılması gereken yıl sonu seviye tespitini onaylamak.

f) Yapı denetim firmalarının denetledikleri inşaatlarda YÎBF değişiklikleri (müteahhit değişikliği, şantiye şefi değişikliği vs.) için seviye tespit tutanaklarını onaylamak.

 g) Yapı Denetim kuruluşu feshi veya ceza alması durumlarında, seviye tespit tutanağını onaylamak, gereği için Yapı Kontrol Birimine yazı ile bildirmek.

 

Yapı Kullanma Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14-

Mevzuatta belirlenen kurallara, kanunlara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirmek.

a) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

b) Yapı kullanma izin belgesi alacak olan talep sahiplerinin dilekçe ve ekindeki evrakların kontrolünü yapmak.

c) Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan yapı denetimli ve yapı denetimsiz bütün binaların yerinde tetkikinin yapılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlemek.

ç) Yetki alanına giren konularda kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.

d) Yapı uygunluk belgesi düzenlemek.

e) Yapı denetimsiz inşaatların yerinde tetkikinin yapılması,proje müelleflerinin ısı yalıtım ve kaba inşaat vizelerinin onaylanmasına müteakip, Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlemek ve onaylamak.

f) Yapı Kullanma İzin Belgesi aşamasına gelmiş binaların, mekanik tesisat proje ve kalorifer-klima tesisat projesiyle yerinde kontrol edilerek mekanik tesisat raporunu düzenlemek.

g) Asansör işletme ve bakım yönetmeliğine göre yeni asansörlerin Asansör Tescil Belgesini düzenlemek.

 

Yapı Kontrol Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15-

Mevzuatta belirlenen kurallara, kanunlara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirmek.

a)  Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

b) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32.-34.-39.-40. maddeleri kapsamında kalan uygulamalara ilişkin tespit yapmak, tespitten sonraki kanunl işlemlerin (tapu kaydı almak, imar durumu bilgisini edinmek, gereğinde ilgili müdürlükler ile yazışma yapmak, konunun Encümene sevki, Encümen kararının tebligatı vb.) ikmaline devam ederek sonuçlandırmak.

Yukarıda ilgili maddelere göre tutulan tespit tutanağı, yapı tatil zaptının birer örneğinin dosyasında saklanmak üzere İmar Arşiv Birimine gönderilmesini sağlamak.

c) 775 sayılı Kanunu'nun 18. maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin tespit yapmak ve yıkım birimine yazılı bildirimde bulunmak.

ç) 7269 sayılı Kanun kapsamında kalan yapılara ilişkin yasal işlemlerin ikmalini yapmak ve yıkım birimine yazılı bildirimde bulunmak (dosyaları intikal ettirmek).

d) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32.-39.-40. maddelerine istinaden yürütülen işlemlerde mahsurun giderilmesine ilişkin olarak ilgililerine yapılan tebliğe rağmen, tebliğe riayet edilmediği takdirde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre işlem tesis etmek ve işlemleri yapmak üzere yıkım birimine göndermek.

e) Kesinleşmiş yıkım kararlarını yıkım birimine yazılı olarak bildirmek.

f) Para cezaları ile ilgili tahakkuk işlemlerini hazırlamak, para cezalarının tahsili için ilgili Müdürlüğe yazılı bildirimde bulunmak.

g) Ruhsatsız-ruhsat ve eklerine aykırılık nedeniyle işlem tesis edilmiş olan yapılar ile ilgili, mal sahibi, yapı denetim şirketi veya fenni mesul tarafından aykırılığın ruhsata bağlanarak ya da yıkılarak giderildiği bildirildiği durumlarda konuyu yerinde tetkik etmek, aykırılığın giderildiğinin tespiti halinde tesis edilmiş olan mühür işlemini tutanak ile işlemden kaldırmak, mühür kaldırma tutanağının bir örneğini arşiv dosyasında saklamak üzere İmar Arşiv Birimine göndermek, mühürün kaldırıldığına dair müracaat sahiplerine yazılı bilgi vermek, eğer mühür kaldırılamıyor ise kaldırılamayış nedenlerini yazılı olarak bildirmek.

h) 12/10/2004 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi gereği Savcılığa suç duyurusunda bulunmak.

ı) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'nun sicillerin tutulması ve yapılara sertifika verilmesine ilişkin 7. maddesine ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin sicillerin tutulmasına ilişkin 16. maddesine göre değerlendirilip gereğinin yapılması için Yapı Denetim Birimine yazılı bildirimde bulunmak.

i) Kaybedilen davalarla ilgili terkin işlemini yapmak ve ilgili ödeme emirlerini hazırlamak.

 

Numaralama Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16-

         Birime gelen tüm taleplerin Numaralama Yönetmeliği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5442 sayılı İl İdare Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirmek.

       a) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

       b) İlçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi, anılan yerler üzerindeki mevcut binalara kapı numarası verir, ruhsatlı yapılacak bina yerlerine numara tahsisini yapmak.

       c) Adres bilgi sisteminin kurulması için numaralama ile ilgili mahalle revizyon (güncelleştirme) çalışmaları yapmak. Yapılan tüm bu çalışmaları bilgisayar ortamına aktarmak.

       d) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini oluşturmak.

       e) Müdürlüklerin ve vatandaşların talebi doğrultusunda taşınmazlarla ilgili adres, pafta, ada ve parsel bilgilerini vermek.

       f) Numaralama ve yapı tespitlerini veri ortamında oluşturur ve A.D.N.K. sisteminde güncellemek.

       g) Diğer kamu kurumları ve vatandaşla kendi konusu ile ilgili yazışmalar yapmak.

 

Arşiv Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 17-

Mevzuatta belirlenen kurallara, kanunlara ve süreçlere uymak koşulu ile aşağıdaki görevleri yerine getirmek.

a)  Müdürün ve Birimler Yetkililerinin verdiği direktif ve talimatlar doğrultusunda çalışmak.

b) Arşiv yönetmeliği çerçevesinde hizmetleri yürütmek.

c) Arşivdeki evrakların dosyalama talimatına göre düzenli tutulmasını sağlamak.

ç) Müdürlük personelince arşivden talep edilen dosyaları zamanında temin ve teslim etmek.

d) Talep edilen ve teslim edilen dosyaları zimmet fişi karşılığında teslim etmek veya almak.

e) Arşivdeki evrakların ve dosyaların daha düzenli tutulması ve korunması için gerekli önlemleri almak.

 

Taşınır Kayıt Yetkililerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 18-

Taşınırlara ilişkin tüm iş ve işlemlerinden aşağıdaki şekliyle yerine getirilmesinden Taşınır Kayıt Yetkilileri sorumludur.

 1. Harcama birimleri tarafından edinilen taşınırlardan, ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisinin kayıt işlemlerini yapmak üzere; muayene ve kabulü yapılanları, cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğunda ambarlarda muhafaza etmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 2. Taşınırların tüketilmek suretiyle çıkış işlemlerini kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini belediye konsolide görevlisine göndermek.
 3. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 4. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
 5. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 6. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 7. Müdürlüğün malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasında harcama yetkilisine yardımcı olmak.
 8. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 9. Taşınırların elektronik ortamda takibi için yapılacak programa her türlü veri girişi yaparak buradaki verileri sürekli güncel halde tutmak.
 10. Taşınır Mal Yönetmeliği’nce verilen diğer görevleri yapmak

 

Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 1. Taşınır kayıt ve işlemleri ilgili olarak düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek.
 2. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük

Madde 19-  Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Çiğli Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra çiğli belediyesi Web sayfasında veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20- Bu yönetmelik hükümlerini Çiğli Belediye Başkanı yürütür.

 

 

MECLİS BAŞKAN V.                            

 

KÂTİP ÜYE

 

KÂTİP ÜYE

Ali Rıza KÖÇER

Bensu GÜLER

Nimet ERGÜN

Meclis Üyesi                             

Meclis Üyesi

Meclis Üyesi

 

28 Temmuz 2020 11:32:56

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail