YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Fen İşleri Müdürlüğü, Çiğli İlçesinin sosyal ve kültürel yaşamında önemli yer tutan üst ve alt yapıların, hedeflenmiş iş planı ve programı doğrultusunda yatırımların planlanması ve uygulanmasını bağlı olduğu kanunların kapsamı dahilinde sorumlu ve yetkilidir.

Madde. 5 FEN İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUK ALANI VE YETKİLERİ:

İdari Kısım:

 • a) Belediyenin yatırım olarak programladığı işlerin birinci derecede tatbikçisi olup, Belediye Başkanının teknik müşaviri, aynı zamanda ihale edilen işlerin kontrol amiridir.
 • b) Müdürlüğün ita ve disiplin amiridir.
 • c) Her türlü görev ve faaliyetlerden ötürü Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
 • d) Şubeler arasında ahenkli, koordineli çalışmayı ve disiplini sağlar.
 • e) İhale ve Doğrudan Temin sureti ile yaptırılan işlerin satın alma yoluyla temin edilen malzemenin tahakkuk amiridir.
 • f) Müdürlüğündeki memurların gizli teksiye varakalarını tanzim eder, personel hakkındaki görüşlerini Başkanlık Makamına bildirir.
 • g) Özellik, önem ve kapasite yönlerinden gerek duyulan ihaleli işlerde o işe münhasıran Kontrol Şube Şefliği ihdas eder. İşin bitiminde iptal eder.
 • h) Müdürlüğü bünyesindeki Şube Şeflerini tayin eder, değiştirir.

Teknik Kısım:

 • a) Başkanlık Makamınca programa bağlanmış ve tahsilatı bütçesinde belirtilen işlerin ihale dosyalarını hazırlatmak ve taahhüdü süresince kontrol etmek.
 • b) Şehrin yol ve ammeye mütealik inşaatlarda fenni kaidelerine uygun olarak neticelendirilmesi için alakalı şubelere direktifler verir.
 • c) Belediye hudutları dahilinde gayri sıhhi müsseselerin teknik durumlarını kontrol ettirir.

Madde. 6 FEN İŞLERİ MÜDÜR YARDIMCISININ SORUMLULUK ALANI VE YETKİLERİ:

 • a) Fen İşleri Müdürüne karşı sorumludur.
 • b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün yapması gereken bütün görevleri yapar.
 • c) Müdürün izinli bulunduğu ya da yokluğu halinde, Müdürün yerine vekalet eder.
 • d) Müdürün bulunmaması halinde Başkanlık Makamının OLUR’u alınarak tahakkuk amirliği yapar.
 • e) İdari ve teknik işlerde Müdüre yardımcı olur.

Madde. 7 ŞEFLERİN SORUMLULUK ALANI VE YETKİLERİ

 • a) Şefler bağlı bulunduğu Fen İşleri Müdürüne ve Yardımcısına karşı sorumludur.
 • b) Şefler kendisine bağlı birimlerin ve personelin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinden sorumludur.

Madde. 8 PERSONELİN SORUMLULUKLARI:

Personel bağlı bulunduğu şeflerine ve Fen İşleri Müdürüne karşı sorumlu olup, bu yönetmelikte belirtilen görevleri kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmekle sorumludur.

Madde. 9 YOL, İNŞAAT YAPIM VE BAKIM SERVİSİ:

 • a) Bayındırlık İskan Bakanlığınca uyulan kanun nizam ve talimatlar uyarınca çalışır.
 • b) Belediye bütçesinde yol yapımı için ayrılan tahsisat ile beldenin yeniden yapılacak olan yoların üst yapı (yol ve köprü) işlerini yürütür.
 • c) Mevcut yolların bakım onarımını takip eder.
 • d) Yürürlükteki uygulama imar planlarına uygun olarak yeni açılacak imar yollarının mülkiyet durumunu araştırır, terki yapılmamış ise kamulaştırma programına alınmasını sağlar.
 • e) Diğer altyapı kuruluşu olan TEDAŞ, İZSU, TELEKOM, İZMİRGAZ’ın yapacakları çalışmalarda trafiğin aksamasını engellemek için oluşacak trafik düzeni konusunda İ.B.Ş.B. UKOME ile koordineli olarak çalışır.
 • f) İkmal edilen ihalelerdeki yapılacak olan tesisler için mülkiyet araştırmasını yaparak gerekli ruhsat ve izinlerin alınmasını sağlar.
 • g) Büyükşehir Belediyesi AYKOME’den alınan kararlara göre şebeke ve evsel bağlantılar sırasında yola verilen hasar nedeniyle AYKOME’ce hazırlanan Altyapı Kazı Ruhsat işlemlerinin seyrini takip eder.
 • h) Altyapı hizmetlerinde kontrollük yapar.
 • i) Kavşak düzenlemelerini yapar ve uygular.
 • j) 3194 sayılı kanunun 32. ve 42. maddesine ve 775 sayılı yasaya göre yıkım kararı alınan yerlerin yıkımını gerçekleştirir.

Madde.10 ETÜD PROJE VE İHALE SERVİSİ:

 • a) İhaleye çıkacak işlerin projelendirilmesi işlerini yapar.
 • b) Belediyemiz Yatırım Programı dahilinde yapılacak her türlü yatırımlar için teknik ön araştırma yaparak, her türlü altlığı hazırlar.
 • c) Bu yapılan araştırmalar sonucu ihale şekli belirlendikten sonra gerekli şartnameleri hazırlar.
 • d) Kamu İhale Kurumuna İhaleleri yasal sürece uygun olarak bildirir ve ilanını sağlar.
 • e) Açılan ihaleler için, ihaleye girecek şirketlere teklif vermelerine yardımcı olacak dosyaları hazırlar ve satışını sağlar.
 • f) İhale sonucu ikmal edilen işlerin ihale şartnamelerine uygunluğunu kontrol eder.
 • g) İhale sonucu ikmal edilen işlerin yapımı sırasında her aşamanın hak edişlerini kontrol eder.
 • h) Yapımı tamamlanmış olan ihaleli işleri muayene ve kabul yönünden inceleyerek, her türlü kabul işlemleri sürecini başlaması için gerekli evrakları hazırlar ve sonuçlandırır.

Madde.11 ŞANTİYE SERVİSİ:

 • a) Belediyeye ait tesislerin, parkların ve Belediye hizmet binalarının bakımını onarımını yapar. (Tesisat işleri, boya, badana işleri)
 • b) Belediyeye ait tesislerin ve Belediye hizmet binalarının boya, badana işlerini yapar.
 • c) Belediyeye ait araç ve gereçlerin boya işlerini yapar.
 • d) İmar planına göre açılacak yolları açar, mevcut yolların bakım ve onarımını yapar.
 • e) İş makinelerinin günlük iş programına göre sevk ve idaresini yapar.
 • f) Satın alma yoluyla alınan inşaat malzemelerinin şantiyeye giriş ve çıkışını, depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt altına alınmasını sağlar.

Madde.12 MAKİNE- ELEKTRİK SERVİSİ:

 • a) Belediyenin yatırım projelerindeki tesisat projelendirilmesi ve kontrollüğünü yapar. Diğer servislerle koordinasyonu sağlar.
 • b) İskan ve oturma ruhsatına esas projelerin kontrolünü yaparak gerekli ruhsat ve vizeleri (ısı yalıtım vizesi) yapar.
 • c) Yeni açılacak gayri sıhhi müesseselerin ilave tesislerin kontrolünü yapar.
 • d) Konusuyla ilgili vatandaş dilekçelerini sonuçlandırmak.
 • e) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan İZSU ile ilgili teknik uyumu sağlamak.
 • f) Belediyenin yatırımcı kuruluş olan GEDAŞ ve TELEKOM ile ilgili teknik uyumu sağlamak.
 • g) İhaleli işlerde elektrik tesisatı konusunda kontrollük üstlenir.
 • h) Gerek kuvvetli akım, gerekse zayıf akım konularında Belediyemiz birimlerine teknik destek sağlar.

Madde.13 MAKİNE VE İKMAL, ATÖLYE SERVİSİ:

 • a) Belediyeye ait vasıtaların sevk ve idaresini sağlar. b) Kaynak ve demir atölyesi; Belediyemize ait hizmet binalarının, sosyal tesislerinin, makine ve ekipmanların kaynak ve demir işlerinin yapımı bakımı ve onarımını yapar. c) Belediyemize ait vasıtaların ve iş makinelerinin tamir ve bakımını yapar. d) Belediyemize ait vasıtaların, iş makinelerinin yedek parça, yağ v.s. şantiyeye giriş ve çıkışını, depolanmasını ve muhafazasını sağlar. Depoda bulunan malların kayıt altına alınmasını sağlar. e) Akaryakıt dağıtımı; Belediyemize ait iş makinelerinin, şantiye sahası içinde bulunan akaryakıt pompasından dağıtımını, akaryakıt şirketinden şantiye akaryakıt pompasına gelen akaryakıtın ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde teslim alınmasını sağlar. Akaryakıt miktarını takip eder, alımı ile ilgi evrakları hazırlar.

Madde.14 EVRAK, KAYIT VE YAZI İŞLERİ SERVİSİ:

 • a) Evrak kayıt ve yazı işleri şantiye ve idari bina olarak ikiye ayrılmıştır.
 • b) Muamelatla ilgili bütün yazışmaları yapar.
 • c) Evrak kayıt defterinin işlenmesini sağlar. Gelen-giden evraka ait dosya tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur.
 • d) Arandığı zaman kolayca bulunabilecek bilgileri verebilecek şekilde dosyaları tanzim ettirir ve bunların muhafazasından sorumludur.
 • e) İzinli veya hastalıkları dolayısıyla rapor ve izin alanların dosyalarını tanzim ederek İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü’ne bildirir.
 • f) Müdüriyetçe havale edilen yazıları ilgili şubelere zimmet yaparak dağıtır. Cevapları geciken yazılar hakkında Müdüriyete bilgi verir.
 • g) Müdürlüğe intikal eden yazıları havalelerine göre ilgili servise dağıtır.
 • h) Müdüriyet dışına gitmesi gereken her türlü yazıları ilgili mercilere zimmetli verir.

28 Temmuz 2020 11:33:02

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail