YUKARI
BİRİMLERİMİZ / Bilgi İşlem Müdürlüğü

ÇİĞLİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV

YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)

Bu Yönetmeliğin amacı Çiğli Belediyesi Bilgi İşlem Sistemlerinden en verimli şekilde yararlanmak, güvenli ve sorunsuz çalışmasını sağlamak, sunucular (server), kullanıcı bilgisayarları (client), yazıcı (printer) ,tarayıcılara (scanner) yüklenen yazılımların amaçlarına uygun kullanılması, ağ kaynaklarından mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanmak, iletişim ağlarının ilgili kanunlar çerçevesinde kullanım ve güvenliğini sağlamaktır.

 Kapsam Madde 2-  (1)

Bu Yönetmelik Çiğli Belediyesi tarafından Bilgi İşlem Sistemlerini kullanma yetkisi verilmiş her kullanıcıyı kapsar.

Dayanak Madde 3- (1)

Bu Yönetmelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5070 Elektronik İmza Kanunu, 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (132,133,134,135,136,137,138,139,140,243,244,246 Numaralı Maddeler), 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yönetmelik, 01.11.2007/26687 İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, 30.01.2007/26716 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 20.07.2008/26942 Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği, 19.01.2013/28533 Sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 25.08.2011/25036 Sayılı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 28.12.2016 5163 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği, 1998/10 Lisanslı Bilgisayar Kullanılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi, 2018/16 Elektronik Belge Standartları Hakkında Başbakanlık Genelgesi, 2008/17 Lisanslı Yazılım Kullanılması Hakkında Başbakanlık Genelgesi, 2009/4 Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik Esasları Hakkında Başbakanlık Genelgesine dayanır.

Tanımlar Madde 4- (1)

Bu yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Çiğli  Belediyesi Başkanlığını,

b) Yöneticilik: Bilgi İşlem Müdürlüğünü, ,

c) Bilgi İşlem Sistemi: Kullanıcıların hesap bilgilerinin ve şifrelerinin tutulduğu sunucular, kurumsal e-posta sunucusu, kurumsal yazılımların çalıştığı sunucular, veri tabanı sunucuları, kurumun web site sunucuları, internet ve kurumsal ağ bağlantıları ve ağ trafiğini kontrol eden muhtelif aktif cihazlar ile kişisel bilgisayarlardan oluşan sistemi,

ç) Kurumsal Ağ: Çiğli Belediyesi birimlerindeki bilgisayarlar arasında kurulu bulunan ve kurumsal yazılımların kullanımı için çevre birimlerinin de eriştikleri; bilgi ve veri iletişiminin yapılabildiği ve paylaşılabildiği, sunucular, kişisel bilgisayarlar, çevre birimleri, yazılımlar ve bağlantılardan meydana gelen yapıyı,

d) Birim Bilgi İşlem Sorumlusu: Bilgi İşlem Personeli,

e) Kullanıcı: Belediye genelinde bilgisayar ve çevre birimlerini

 İKİNCİ BÖLÜM

Sistem Yönetimi, Sistem Bütünlüğünün Korunması Sistem Yönetimi Madde 5-

1) Çiğli Belediyesi birimleri tarafında kullanılmakta olan Bilgi İşlem Sisteminin ve Bilgi İşlem Hizmetlerinin yönetimi ve denetimi işlemleri Bilgi İşlem Yöneticiliği koordinasyonunda yürütülür.

2) Bilgi İşlem Sisteminde yer alan tüm donanım ve yazılımlar Belediyeye ait olup, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personelin kullanımına tahsis edilir.

 (3) Bilgi İşlem Sistemine ilişkin talepler ve sorunlar kullanıcılar tarafından; yazılım için İnternet erişim, santral, kamera, bakım, donanım ve teknik destek için bilgiislemdestek@cigli.bel.tr adresleri üzerinden süreçlere uygun olarak iş olarak atılır ve sorumlu personellere görev olarak düşer.

Sistem Bütünlüğünün Korunması Madde 6-

1) Belediye birimlerinin talep, ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak donanım ve yazılımlarla ilgili satın alma süreçlerine ait tüm iş ve işlemlerini bağlı bulunduğu yönetici oluru ile Bilgi İşlem Yöneticiliği yürütür ve yönetir.

2) Birimler gerek alt yapı (network) çalışmaları, gerekse birime özel/teknik yazılım talepleri konusunda Bilgi İşlem Yöneticiliği dışında gerçekleştiremezler. Ayrı serverler edinemezler.

3) Kullanıcılar, Belediye kurumsal ağına Makam oluru veya Bilgi İşlem Yöneticiliğinin yazılı onayını almadan herhangi bir cihazla (masaüstü veya dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu, kamera vb.) bağlanamaz.

4) Belediye ağına bağlı tüm bilgisayarların ve verilerin güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde güvenlik ihlali yaratılmaması, kurumsal ağ trafiğinin olumsuz yönde etkilenmemesi, sistem kaynaklarının gereksiz şekilde tüketilerek ağ üzerinden kullanılan uygulama yazılımlarının veritabanı sunucuları ile iletişiminin olumsuz yönde etkilenmemesi için tüm kullanıcılar tarafından aşağıdaki ilke ve kurallar uygulanır;

a) Kullanıcılar tarafından internet üzerinden kendi bilgisayarlarına özel yazılım, oyun, film, mp3 vb. materyalleri kesinlikle indirilemez,

 b) Internet üzerinden canlı televizyon, radyo yayını ile dizi sitelerinin kullanılmaz.

c) LimeWire, eMula, Torrent vb. paylaşım esaslı programlar ve vpn programları kullanılamaz,

ç) Web kamera kullanılamaz,

d) Resmi işlemler dışında internet üzerinden interaktif uygulamalar kullanılamaz (internet üzerinden oynanan oyunlar, mesajlaşma vb.)

e) Belediye ağı üzerindeki bilgisayarlara yetkisi olmayan kişiler tarafından erişilemez,

f) Herhangi bir kullanıcının şifresini kırmak veya ele geçirmek amaçlı programlar (keylogger, spyware, trojan vb.) kullanılamaz,

 g) Kurumsal ağ üzerindeki paketleri yakalama, izleme, değiştirme, IP (internet protokol numarası) değiştirme, msn dinleme vb. işlemleri gerçekleştirmeye yönelik programlar kullanılamaz, işlem yapılamaz,

ğ) Mesajlaşma yazılımlarından MSN Live Messenger, ICQ, GTALK, SKYPE vb. sohbet (chat) programları kullanılamaz, internet üzerinden sohbet yapılamaz. h) USB, CD ve DVD ile program yüklenilmez.

h) Bilgi işlem Yöneticiliği’nin bilgisi dışında program ve uygulama yüklenilmez,

i) Kullanıcılar güvenlikleri için şifrelerini kimse ile paylaşmaması ve kolay tahmin edilebilen şifre kullanmaması 6 er aylık periyotlarda şifrelerini değiştirme zorunluluğu getirilmiştir.

j) Kişisel güvenlik ve ağ güvenliği için 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde e-posta yönergesi çıkarılmış personellere tebliğ ettirilmiştir.

5) Belediye tarafından ilgili kanunda belirtilen kapsama giren internet adresleri ile Belediye sistem güvenliği açısından tehlike yaratabilecek nitelikte zararlı olduğu tespit edilen internet adreslerine erişim tüm kullanıcılar için engellenir. Kullanıcılar tarafından bu tür engellemelerin kaldırılması konusunda Bilgi İşlem Yöneticiliği’nden talepte bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Donanım, İşletim Sistemi ve Yazılım Politikaları Donanım, İşletim Sistemi ve Yazılım

Madde 7-

1) Belediye kurumsal ağında yer alan ya da bağımsız çalışan tüm masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda sadece lisanslı programlar kullanılır. Hâlihazırda kullanılmakta olan lisanssız programlar varsa derhal silinir. Kuruma ait lisansı olmayan kopya programlar kesinlikle bilgisayarlara yüklenemez ve kullanılamaz. İhtiyaç duyulan yazılım lisansları, sadece Bilgi İşlem Yöneticiliği tarafından temin edilir. Birimler veya kişiler Lisansı olmayan yazılımların bilgisayarlara yüklenmesi yönünde talepte bulunulamaz.

2) Kullanıcıların ihtiyaç duydukları yazılımların kullanım amaçları belirtilerek, resmi yazı ile Bilgi İşlem Yöneticiliğine bildirilir. Satın alma süreci tamamlanan yazılımların kurulumu, güncellenmesi, teknik desteği ve kaldırılması Bilgi İşlem Yöneticiliği teknik personeli tarafından gerçekleştirilir.

3) Belediye kurumsal ağında yer alan tüm bilgisayarlar, monitörler, yazıcılar, tarayıcılar ve yazılımların döküm bilgileri takip edilmekte olup; Bilgi İşlem Yöneticiliği bilgisi dışında, yetkisiz kişiler tarafından, yer ve kullanıcı değişikliği ile herhangi bir değişiklik (bilgisayar kasası ve monitör değişimi, kasa içerisindeki bileşenlerin sökülmesi yada yeni bileşen takılması, yazılım yüklenmesi veya kaldırılması vb.) yapılamaz.

4) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazlar sürekli enerji tükettiğinden, uzun süre kullanılmamaları durumunda kapalı tutulmaları gerekmektedir. Söz konusu cihazların verimli kullanılması esas olup, cihazlar mesai sonunda mutlak surette kapatılır.

5) Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. cihazların data ve enerji kablolarının hasar görmemesi (aşırı gergin olması sebebiyle kopması, sandalye altında ezilmesi vb.) için gereken önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.

6) Bilgisayarların elektrik kesintilerinden zarar görmemesi için konumlandırılan Kesintisiz Güç Kaynağına bağlı prizlere (UPS) yazıcı, tarayıcı vb. cihazlar ile Belediye içinde kullanımı yasak olan ısıtıcı, çaydanlık vb. özel kullanım amaçlı cihazlar kesinlikle takılamaz.

7) Bilgi İşlem Yöneticiliği ihtiyaç ve taleplere binaen kurumun kullanımı için satın alınan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon gibi demirbaşları Taşınır Mal Yönetmeliği gereği talep eden birime Belediye Bilgi Sistemi üzerinden transfer etmek suretiyle teslim eder. Birim sorumlusu ise kullanıcıya zimmetleyerek kayıt altına alır.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birim ve Kullanıcı Teknik Destek Uygulamaları Teknik Destek Hizmetleri

 Madde 8-

 (1) Belediye birimlerinde bilgisayar donanımı, yazılımı, ağ bağlantısı, internet vb. hizmetlerle ilgili yaşanan arızalarda kişiler bilgiislemdestek@cigli.bel.tr hesaplarına bildirim atmak zorundadırlar. Süreç bittiğinde bildirim işi üstlenen teknik personel tarafından kapatılır. Yetkili olmayan personeller müdahale edemez. Bu tür müdahaleler sonucunda ortaya çıkabilecek arızalar, maddi hasarlar ya da Belediye sistem güvenliğinin ihlaline yol açan müdahaleler meydana gelirse Bilgi İşlem Yöneticiliği teknik ekibi tarafından tutanak altına alınır ve ilgili zarar kullanıcının sorumluluğundadır.

(2) Birimler kendi çalışmalarına özel alacakları farklı teknolojik cihazlarda Bilgi İşlem Yöneticiliğinden danışmanlık veya teknik destek alabilirler.

3) Belediye kurumsal ağında darboğazlar yaşanmaması için Bilgi İşlem Yöneticiliğinden onay alınmadan odalarda bulunan data iletim hattı uç sayıları HUB cihazı (çoklayıcı) ile çoğaltılamaz.

4) Belediye demirbaşına kayıtlı olmayan, Belediye personelinin şahsi bilgisayarlarına arıza bakım ve teknik destek hizmeti verilmez. Bu bilgisayarlara Belediyenin lisanslı yazılımlarının yüklenmesi kesinlikle yasak olup, Bilgi İşlem Yöneticiliğine bu konuda talepte bulunulamaz.

5) Birimlerden gelen arıza taleplerinde, alınan bilgisayarlar üzerindeki verilerin yedeklenerek korunması Bilgi İşlem Yöneticiliği tarafından sağlanmaktadır.

 BEŞİNCİ BÖLÜM Son Kullanıcı Sorumlulukları Kullanıcılar

Madde 9-

1) Kurumsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla alınan ve kurumsal ağ üzerinde yapılandırılan bilgisayarlar şahsi amaçlarla kullanılamaz.

2) Bilgi İşlem Yöneticiliği tarafından tanımlanan "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" lerin güvenliğinden her kullanıcı kendisi sorumludur. Kullanıcı şifresinin bir başka kişi tarafından öğrenilmesi veya böyle bir durumdan şüphelenilmesi durumunda derhal şifre değişikliği yapılır. Domain sisteminde bir kişiye ait kullanıcı adı ve şifreleri başka bir kullanıcı tarafından kullanılamaz, kullanılması durumunda şifre sahibi sorumludur.

3) Belediye veri güvenliğinin korunabilmesi için herhangi bir sebeple görevinden ayrılan ya da yetkileri değişen personelin "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" tanımlarının iptal edilmesi ya da gereken yetki değişikliklerinin ivedilikle yapılması büyük önem arz etmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenin zamanında değiştirilmemesi ya da iptal edilmemesi sebepleriyle Belediye uygulamalarında ve verilerinde oluşabilecek zararlardan ilgili birim amirleri sorumludur.

4) Belediye veya birimler adına gerçekleştirilen işlemlerde Belediyenin e-posta adresi kullanılır, hotmail.com, yahoo.com, mynet.com, gmail.com vb. özel e-postalar yalnızca kullanıcıların şahsi işlemlerinde kullanılır. Şahsi e-postalar ile ilgili sorunlar konusunda Bilgi İşlem Yöneticiliği tarafından teknik destek verilmez.

5) Birimlerin resmi talepleri doğrultusunda birimlerde görev yapan personel adına ya da belirli projelerde kullanılmak üzere Belediye sisteminde e-posta hesapları oluşturulur. Belediye sisteminde veri kirliliğini önlemek ve kaynakların doğru kullanımım sağlamak amacıyla birimden ayrılan personele ait ya da kullanımına ihtiyaç kalmayan e-posta hesaplarının iptali için Bilgi İşlem Yöneticiliğine bildirimde bulunulur. Bildirimlerin zamanında yapılamaması ihtimaline karşılık sistemde tanımlı e-posta hesapları taranır ve 90 gün süreyle kullanılmayan e-posta hesapları herhangi bir uyarı yapılmaksızın iptal edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

 Siber Güvenlik Politikaları Siber Güvenlik Hizmet Birimi Madde 11

 1) Birimin amaçları; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kurumun sorumluluk alanına giren konuların yönetilmesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurum içerisinde oluşturulması ve uygulanması, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 5 inci maddesi 1 inci fıkrasının (h) bendi “11.06.2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ve “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” ve “Tebliğ”ine göre kurum içerisinde Siber Olaylara Müdahale Ekibi(SOME) kurulması, eğitilmesi ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi(USOM) ile işbirliği içerisinde faaliyet gösterilmesi, siber güvenlik alanına giren her konuda, kurumsal bilinç oluşumuna katkı sağlamak, müdürlükler, birimler ve personellere ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, kurum içerisinde faaliyet gösterecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak, akademik araştırma ve çalışmalar yapmak. Bu amaçlar doğrultusunda Siber Güvenlik Hizmet Birimi faaliyet alanları şunlardır:

 a) Siber güvenlik alanına giren her konuda araştırma, inceleme, izleme, geliştirme, uygulama yapmak ve çalıştığı konularda iletişim alt yapısı ve veri bankaları kurmak.

 b) Siber güvenlik alanındaki amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı kurum, araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

 c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal/uluslararası seviyelerde sertifika programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, kamuyu, kurum yöneticilerini ve personellerini bilgilendirmek.

 e) Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde alanında uzman yerli ve yabancı kişilerden yararlanmak.

f) Kurum ile ilgili her türlü sanal platformun siber olay tehdidine karşı mevcut sistem alt yapısının güvenliğinin sağlanması ile sorumlu personellerin siber olaylara karşı uygulama biçimlerinin belirlenmesini sağlamak.

 Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) Madde 12-

Kurumsal SOME’lerin siber olay öncesi, siber olay esnası ve siber olay sonrasındaki temel görev ve sorumlulukları ile çalışma esasları aşağıdaki gibidir;

1) Siber Olay Öncesi Kurumda bir siber olayın yaşanmadığı veya gerçekleşmediği durumlarda Kurumsal SOME’ler, kurum içi farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kurumsal bilişim sistemleri sızma testlerinin yapılması/yaptırılması ve kayıtların düzenli olarak incelenmesi çalışmalarını yaparlar.

a) Kurum içi farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

b) Kurumsal bilişim sistemleri güvenlik testlerinin yapılması / yaptırılması sürecinin yönetilmesi,

c) İz kayıtlarının merkezi olarak yönetilmesi,

d) Ulusal Siber Güvenlik Tatbikat’larına katılım sağlanması,

e) USOM ile iletişimin koordine

f) edilmesi, sürdürülmesi,

g) Güvenlik ürünlerinin (saldırı tespit sistemi, güvenlik duvarı vs) belirlenmesi sürecinde Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne destek verilmesi,

 h) Güvenlik ürünlerinin uygulama seviyesi işletimi ile ilgili politikaları Bilgi Güvenliği Ekibi ve Bilgi İşlem Müdürlüğü ile birlikte belirlenmesine destek verilmesi,

2) Siber Olay Esnası Kurumda herhangi bir siber olayın gerçekleştiği durumlarda, Kurumsal SOME’ler “5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci Maddesi 1 inci fıkrasının (h) bendi”, “11.06.2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” ,“Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” ve “Tebliğ”e dayanılarak hazırlanmış olan Kurumsal Some Rehberi Şekil 5’de yer alan akış diyagramına göre görevlerini icra ederler. Şekilde Kurumsal SOME’lerin olay müdahale esnasında bilgi işlem birimi, internet servis sağlayıcı, Sektörel SOME, USOM, hukuk müşavirliği, savcılık, kolluk kuvveti ve basın müşavirliği ile birlikte gerçekleştirebileceği işlemler açıkça belirtilmiştir. Kurumsal SOME olay müdahale esnasında bilişim sistemlerine yetkisiz erişim yapılmaması için gerekli tedbirleri alır, aldırır. Siber olay müdahale akışı içinde suç unsuruna rastlanması halinde savcılık, kolluk makamı vb. makamların haberdar edilmesi süreçlerini takip eder.

3) Siber Olay Sonrası Kurumda bir siber olay gerçekleştikten ve olaya müdahale edildikten sonra Kurumsal SOME’ler aşağıdaki görevleri icra ederler:

a) Zaman geçirmeden olaya neden olan açıklık belirlenir ve çıkarılan dersler kayıt altına alınır. b) Kurumsal SOME, siber olay ile ilgili bilgileri USOM tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde USOM’a ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME’ye gönderir ve kayıt altına alır.

 c) Olayla ilgili olarak gerçekleştirilebilecek düzeltici/önleyici faaliyetlere ilişkin öneriler kurum yönetimine arz edilir.

d) Yaşanan siber olayların türleri, miktarları ve maliyetleri ölçülüp izlenir.

 e) Yaşanan siber olaya ilişkin iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı siber olay müdahale raporu hazırlanır, üst yönetim, USOM ve varsa bağlı olduğu Sektörel SOME’ye iletilir.

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Uygulama ve Yaptırım Madde 11

1) Belediye kullanıcılarına sunulan bilişim kaynaklarının Yönetmeliğin Dayanaklar (Madde3) kapsamında bulunan kanun, yönetmelik, genelgeler ile yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda kullanımını sağlamak ve yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla kullanıcıların internet ve ağ kullanımları izlenir ve kayıt altına alınır.

2) Bu Yönetmeliğin tüm kullanıcılara duyurulması birim amirlerinin sorumluluğundadır. Kullanıcılar ayrıca Yönetmeliğin ilgili olduğu Kanun, Yönetmelik ve Genelgelere aykırı davranamazlar.

3) Yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde mevcut ceza hükümleri saklı kalmak üzere, Belediye Bilgi İşlem Sistemlerinin bu yönetmeliğe ve dayanakları Madde3 ile belirlenmiş kanun, yönetmelik ve genelgelere aykırı biçimde kullanılması durumunda, Belediye Başkanı onayı ile Bilgi İşlem Müdürünün kullanımın yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi ya da kurumlara verilen zararın büyüklüğüne göre sorumlu olanların sözlü/yazılı olarak uyarılması, ağ bağlantısını süreli veya süresiz olarak kesme, kullanıcı hesabını dondurma, Belediye içi idari soruşturmanın başlatılması için gerekli girişimlerde bulunma ya da Türkiye Cumhuriyeti yasaları doğrultusunda adli mekanizmaları harekete geçirme işlemlerinden bir veya bir kaçına başvurabilir.

4) Kurumun hizmetleri dışında kullanılan ve kurumu maddi/manevi zarara uğratacak işlemler tespit edildiğinde, üst yönetim bilgisinde, Bilgi İşlem Müdürü talimatıyla bahsi geçen bilgisayarlar incelenmek üzere alınır. Teknik personeller, gerekli incelemeleri yaparak, işlem ve sonuçları tutanak raporu ile imza altına alınır. Madde 43 ile belirtilmiş yasal süreçler başlatılır.

5) Tüm donanımlar Taşınır Mal Yönetmeliği gereği kullanıcılara zimmetlenir.

Yürürlük Madde 12-

1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Çiğli Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra çiğli belediyesi Web sayfasında veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.         

2) Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte yürürlükte olan Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Esasları Hakkında Yönerge yürürlükten kalkmış olur.

3) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme Madde 13-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. Çiğli Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 2019/… sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

 

30 Temmuz 2019 14:58:12

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : 0232 520 6000 ÇAĞRI MERKEZİ : 0232 935 5535 WHATSAPP : 0538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır. | Çiğli Belediyesi Webmail